Algemene Voorwaarden

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, inclusief website-ontwikkeling, marketing- en ontwerpdiensten, (de diensten) die door 51 Moments LTD (Newww) aan de klant worden geleverd, in combinatie met elke relevante offerte die door NeWWW aan de klant wordt verstrekt (voorwaarden) , tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Acceptatie van een offerte, bestelling, proforma-factuur, aankoop en / of gebruik van de Services wordt beschouwd als acceptatie van de Voorwaarden.

Table of Contents

Kosten

De kosten voor de Services worden gedefinieerd in de volgorde die de Klant maakt via  https://newww.website/pricing of https://newww.website/nl/prijzen  . Bestellingen zijn geldig gedurende een periode van 30 dagen. NeWWW behoudt zich het recht voor om een ​​offerte te wijzigen of om de relevante Diensten te weigeren na het verstrijken van de 30 dagen.

Tenzij anders overeengekomen met de opdrachtgever, is voor alle website-ontwerpdiensten een vooruitbetaling van minimaal vijftig (50) procent van de totale projectofferte vereist voordat de werkzaamheden aanvangen. Een tweede betaling van vijftig (50) procent is vereist bij voltooiing.

Facturering en betaling

NeWWW zal facturen indienen in overeenstemming met de bovenstaande termijnen. Facturen worden normaal gesproken per e-mail verzonden en zijn beschikbaar op  https://newww.website/my-account , maar papieren facturen zijn op aanvraag beschikbaar. 

U dient voor services te betalen via overschrijving, incasso, creditcard, Apple Pay, Google Pay, Paypal of een andere beschikbare betalingsmethode. Bankgegevens worden op facturen vermeld.

Indien de Klant nalaat enige betaling aan NeWWW te voldoen op de vervaldag voor betaling, dan zal de Klant, zonder beperking van de rechtsmiddelen van NeWWW onder of in verband met deze voorwaarden, een rente over het achterstallige bedrag betalen van 4% per van tijd tot tijd boven het basistarief van de Bank of England. Dergelijke rente zal dagelijks worden opgebouwd vanaf de vervaldatum tot de daadwerkelijke betaling van het achterstallige bedrag, zowel voor als na de uitspraak. De Cliënt zal de rente samen met het achterstallige bedrag betalen.

Rekeningen die dertig (30) dagen na factuurdatum niet zijn betaald, worden als verzuim beschouwd. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft informatie of bestanden op de webruimte van NeWWW bijhoudt, zal NeWWW naar eigen inzicht al dat materiaal van haar webruimte verwijderen. NeWWW is niet verantwoordelijk voor enig gegevensverlies als gevolg van het verwijderen van de dienst. Verwijdering van dergelijk materiaal ontslaat de Klant niet van de verplichting om eventuele openstaande kosten te betalen die op de rekening van de Klant zijn verhaald. Cliënten met accounts in gebreke gaan ermee akkoord om NeWWW redelijke onkosten te betalen, inclusief juridische kosten en kosten voor incasso door externe instanties, die NeWWW heeft gemaakt bij het afdwingen van deze Voorwaarden.

Klantbeoordeling

NeWWW zal de Klant de mogelijkheid bieden om het uiterlijk en de inhoud van de website te beoordelen tijdens de ontwerpfase en zodra de algehele website-ontwikkeling is voltooid. Bij voltooiing van het project worden dergelijke materialen geacht te zijn geaccepteerd en goedgekeurd, tenzij de Klant NeWWW anders meldt binnen tien (10) dagen na de datum waarop de materialen aan de Klant ter beschikking zijn gesteld.

Doorlooptijd en inhoudscontrole

NeWWW zal de website van de Klant installeren en openbaar plaatsen of leveren tegen de in het projectvoorstel vermelde datum, of op de met de Klant overeengekomen datum op het moment dat NeWWW de eerste betaling ontvangt, tenzij de Klant specifiek om een ​​uitstel heeft verzocht en door NeWWW is overeengekomen.

In ruil daarvoor stemt de Klant ermee in om NeWWW onmiddellijk te voorzien van alle noodzakelijke medewerking, informatie, materialen en gegevens, toegang tot personeel en tijdige besluitvorming die door NeWWW redelijkerwijs vereist kan zijn voor de uitvoering van de Diensten. Dit omvat het delegeren van een enkele persoon als primair contact door de klant om NeWWW te helpen bij het op een bevredigende en doelmatige manier uitvoeren van de commissie.

Tijdens het project zal NeWWW van de Klant eisen dat de inhoud van de website wordt verstrekt; tekst, afbeeldingen, films en geluidsbestanden, samen met alle relevante achtergrondinformatie.

Het niet verstrekken van vereiste website-inhoud

NeWWW is een klein bedrijf en om efficiënt te blijven, moeten we ervoor zorgen dat het door ons geprogrammeerde werk op het geplande tijdstip wordt uitgevoerd. Soms moeten we aanbiedingen voor ander werk en vragen afwijzen om ervoor te zorgen dat uw werk op het afgesproken tijdstip wordt voltooid.

Daarom vragen we de klant om vooraf alle benodigde informatie te verstrekken. Bij elke gelegenheid waar geen vooruitgang kan worden geboekt met de website van de klant omdat we niet de vereiste informatie hebben gekregen binnen het afgesproken tijdsbestek, en we daardoor vertraging hebben, behouden we ons het recht voor om een ​​toeslag van maximaal 25% van de kosten in rekening te brengen . Als de Services zoekmachineoptimalisatie omvatten, hebben we de tekstinhoud voor de site van de klant van tevoren nodig, zodat de SEO efficiënt kan worden gepland en voltooid.

Als de klant ermee instemt om ons de vereiste informatie te verstrekken en dit vervolgens niet binnen een week na aanvang van het project doet, behouden we ons het recht voor om het project te sluiten en wordt het resterende saldo onmiddellijk opeisbaar. Simpel gezegd, geef ons pas toestemming om te beginnen als u er klaar voor bent.

OPMERKING: Tekstinhoud moet worden aangeleverd als een Microsoft Word-, Gdoc-link, PDF- (of vergelijkbaar) document waarbij de pagina’s in het meegeleverde document de inhoud van de relevante pagina’s op uw website vertegenwoordigen. Deze pagina’s moeten dezelfde titels hebben als de overeengekomen webpagina’s. Neem contact met ons op als u hierover opheldering nodig heeft.

Met behulp van ons contentmanagementsysteem is de klant in staat om uw content zelf up-to-date te houden.

Web browsers

NeWWW stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat websites zo zijn ontworpen dat ze door de meerderheid van de bezoekers worden bekeken. Websites zijn ontworpen om te werken met de meest populaire huidige browsers (bijv. Safari, Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge enz.). De Klant gaat ermee akkoord dat NeWWW niet kan garanderen dat alle browsersoftware correct functioneert op verschillende besturingssystemen.

NeWWW kan geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor webpagina’s die niet acceptabel worden weergegeven in nieuwe versies van browsers die zijn uitgebracht nadat de website is ontworpen en overgedragen aan de klant. Als zodanig behoudt NeWWW zich het recht voor om te citeren voor elk werk dat is betrokken bij het wijzigen van het website-ontwerp of de websitecode zodat deze werkt met bijgewerkte browsersoftware.

Beëindiging

Beëindiging van de diensten door de klant moet schriftelijk worden aangevraagd en zal van kracht zijn na ontvangst van een dergelijke kennisgeving. E-mail- of telefonische verzoeken tot beëindiging van de diensten worden niet gehonoreerd totdat en tenzij schriftelijk bevestigd. De Klant wordt gefactureerd voor het voltooide werk (inclusief eventuele gemaakte onkosten, zoals uiteengezet in lid 1) tot de datum van de eerste kennisgeving van annulering voor volledige betaling binnen dertig (30) dagen.

Vergoeding

Alle NeWWW-services mogen alleen voor legale doeleinden worden gebruikt. De Klant stemt ermee in NeWWW te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle schade, verliezen en kosten die voortvloeien uit alle acties of claims die voortvloeien uit het gebruik van de service door de Klant.

Intellectueel eigendom

Achtergrond-IP betekent alle IP-rechten, behalve Foreground IP, die worden gebruikt in verband met deze voorwaarden.

Voorgrond IP betekent alle IP-rechten die ontstaan ​​of worden verkregen of ontwikkeld door, of door een contractant namens, een van de partijen met betrekking tot de diensten en te leveren producten onder of in verband met deze Voorwaarden.

IP-rechten betekent octrooien, gebruiksmodellen, rechten op uitvindingen, auteursrechten en naburige en naburige rechten, handelsmerken en dienstmerken, bedrijfsnamen en domeinnamen, rechten op het opkomen en handelskleding, goodwill en het recht om te vervolgen voor oneerlijke concurrentie, rechten op ontwerpen, databankrechten, gebruiksrechten en bescherming van de vertrouwelijkheid van vertrouwelijke informatie (inclusief knowhow en handelsgeheimen), en alle andere intellectuele eigendomsrechten, in elk geval geregistreerd of niet-geregistreerd en inclusief alle toepassingen en rechten om verlengingen of verlengingen van, en rechten om voorrang te krijgen van, dergelijke rechten aan te vragen en te krijgen en alle soortgelijke of gelijkwaardige rechten of vormen van bescherming die nu of in de toekomst in enig deel van de wereld bestaan ​​of zullen bestaan.

Alle achtergrond-IP, inclusief maar niet beperkt tot enige IP-rechten op gegevens, bestanden en grafische logo’s die door de klant aan NeWWW worden verstrekt, is en blijft het exclusieve eigendom van de partij die er eigenaar van is (of, waar van toepassing, de derde van wie zijn het recht om de achtergrond-IP te gebruiken is afgeleid).

De opdrachtgever verleent NeWWW hierbij een niet-exclusieve licentie om dergelijk materiaal te publiceren en te gebruiken, die in sublicentie kan worden gegeven aan elke contractant die namens NeWWW handelt. De Klant moet toestemming en rechten verkrijgen om alle informatie of bestanden te gebruiken waarop het auteursrecht van een derde rust. Opdrachtgever is voorts verantwoordelijk voor het verlenen van toestemming en rechten aan NeWWW voor het gebruik daarvan. Een overeenkomst voor website-ontwerp en / of plaatsing wordt door Opdrachtgever aan NeWWW beschouwd als een garantie dat al deze toestemmingen en bevoegdheden zijn verkregen. Er kan om bewijs van machtigingen en bevoegdheden worden gevraagd. De Klant zal NeWWW vrijwaren en schadeloos stellen voor alle schade, verliezen en kosten die voortvloeien uit alle acties of claims dat enig materiaal dat door of namens de Klant aan NeWWW wordt verstrekt, inbreuk maakt op de IE-rechten van een derde partij.

Alle Foreground IP komt toe aan en is absoluut eigendom van de partij die deze creëert of ontwikkelt. NeWWW verleent de Klant hierbij een niet-exclusieve licentie van dergelijke Foreground IP voor het exploiteren van de website.

Vertrouwelijkheid

De ontvangende partij zal geen vertrouwelijke informatie aan derden bekendmaken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de bekendmakende partij. Deze clausule blijft van kracht na beëindiging van deze voorwaarden om welke reden dan ook.

Gedurende de looptijd van deze Voorwaarden kan de Ontvangende Partij de Vertrouwelijke Informatie bekendmaken aan haar werknemers en onderaannemers (een dergelijke persoon wordt de Ontvanger genoemd) voor zover dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor de doeleinden van deze Voorwaarden. De ontvangende partij zorgt ervoor dat elke ontvanger op de hoogte wordt gesteld van en voldoet aan alle verplichtingen van de ontvangende partij op het gebied van vertrouwelijkheid onder deze voorwaarden alsof de ontvanger een partij was bij deze voorwaarden.

De verplichtingen in deze clausule 10 zijn niet van toepassing op vertrouwelijke informatie die:

 • op de datum van deze Voorwaarden reeds in, of op enig moment nadat de datum van deze Voorwaarden binnenkomt, het publieke domein anders dan door schending van deze Voorwaarden door de Ontvangende Partij of een Ontvanger;
 • ter beschikking gesteld aan de ontvangende partij of enige ontvanger zonder beperking door een derde die een bonafide recht heeft om dit te doen; of
 • die door de ontvangende partij moeten worden bekendgemaakt op grond van wet- of regelgeving, op voorwaarde dat de ontvangende partij de bekendmakende partij zo vaak als redelijkerwijs mogelijk is op de hoogte stelt van de vereiste voor een dergelijke openbaarmaking.

Alle tastbare vormen van vertrouwelijke informatie, inclusief, maar niet beperkt tot, alle samenvattingen, kopieën en uittreksels van vertrouwelijke informatie, al dan niet opgesteld door de bekendmakende partij, zijn het exclusieve eigendom van de bekendmakende partij en zullen onmiddellijk door de ontvangende partij worden bezorgd. aan de Bekendmakende Partij op verzoek van de Bekendmakende Partij of de beëindiging van deze Voorwaarden (afhankelijk van wat eerder is). De ontvangende partij mag geen vertrouwelijke informatie geheel of gedeeltelijk kopiëren, reproduceren, publiceren of verspreiden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de bekendmakende partij.

Gegevensbescherming

Voor de toepassing van deze clausule betekent gegevensbeschermingswet de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679, de Gegevensbeschermingswet 2018, alle andere gegevensbeschermings- en / of privacywetten die van toepassing zijn op NeWWW, en alle toepasselijke wetten ter vervanging, wijziging, het bovenstaande van tijd tot tijd uitbreiden, naspelen of consolideren.

Beide partijen zullen alle toepasselijke vereisten van de gegevensbeschermingswet naleven. Deze clausule is een aanvulling op, en ontslaat, verwijdert of vervangt de verplichtingen of rechten van een partij onder de gegevensbeschermingswet niet.

De klant zal de gegevensbeschermingswet naleven in verband met het verzamelen, opslaan en verwerken van persoonlijke gegevens (waaronder het verstrekken van alle vereiste informatie over eerlijke verwerking aan, en het verkrijgen van alle noodzakelijke toestemming van, betrokkenen), en de uitoefening en uitvoering van uw respectieve rechten en verplichtingen onder deze algemene voorwaarden, inclusief alle instructies die de klant aan NeWWW heeft gegeven en het onderhouden van alle relevante wettelijke registraties en kennisgevingen zoals vereist onder de gegevensbeschermingswet.

Partijen erkennen dat indien NeWWW persoonlijke gegevens verwerkt namens de Klant bij het nakomen van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst, de Klant de verantwoordelijke is en NeWWW de verwerker in de zin van de Wet op de gegevensbescherming.

De reikwijdte, aard en doel van de verwerking door NeWWW, de duur van de verwerking en de soorten persoonsgegevens en categorieën van betrokkenen worden uiteengezet in onze Privacyverklaring en de projectofferte.

Met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens onder deze algemene voorwaarden zal NeWWW:

 • Persoonsgegevens alleen namens de Klant verwerken in opdracht en in overeenstemming met de gedocumenteerde instructies van de Klant zoals uiteengezet in dit artikel 11 (zoals van tijd tot tijd bijgewerkt in overleg tussen de partijen), tenzij dit vereist is door de toepasselijke wetgeving; in een dergelijk geval zullen we u vóór de verwerking op de hoogte stellen van die wettelijke vereiste, tenzij die wet dergelijke informatie verbiedt om gewichtige redenen van algemeen belang;
 • ervoor zorgen dat personen die gemachtigd zijn om persoonsgegevens te verwerken, zich hebben verplicht tot geheimhouding of een passende wettelijke geheimhoudingsplicht hebben;
 • passende technische en organisatorische maatregelen implementeren en onderhouden met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens; u erkent hierbij dat u er zeker van bent dat onze verwerkingsactiviteiten en technische en organisatorische maatregelen geschikt zijn voor de doeleinden waarvoor u voornemens bent onze diensten te gebruiken en ons inschakelt om de persoonsgegevens te verwerken;
 • alle verzoeken van betrokkenen die we ontvangen onmiddellijk naar u doorverwijzen en, rekening houdend met de aard van de verwerking, u bijstaan ​​met passende technische en organisatorische maatregelen, voor zover dit mogelijk is, om te voldoen aan uw verplichting om te reageren op verzoeken om de gegevens uit te oefenen rechten van de proefpersoon zoals vastgelegd in Hoofdstuk III van de AVG;
 • u helpen bij het naleven van de verplichtingen uit hoofde van artikelen 32 tot 36 van de AVG, rekening houdend met de aard van de verwerking en de informatie waarover wij beschikken en alleen in het geval dat redelijkerwijs niet kan worden verwacht dat u voldoet aan de vereisten van artikel 32 tot 36 zonder onze informatie en / of hulp (u beschikt bijvoorbeeld niet over of hebt anderszins toegang tot de gevraagde informatie). We kunnen onze redelijke kosten op basis van tijd en materiaal in rekening brengen om u dergelijke hulp te bieden;
 • persoonlijke gegevens bewaren in overeenstemming met de bewaartermijnen die zijn uiteengezet in onze privacyverklaring;
 • u alle informatie beschikbaar stellen die nodig is om de naleving van de verplichtingen van artikel 28, lid 3, aan te tonen en audits, inclusief inspecties, mogelijk te maken en eraan bij te dragen, uitgevoerd door u of een andere door u gemachtigde auditor, mits: (i) u ons geeft op minimaal 7 dagen voor kennisgeving dat een audit of inspectie vereist is; (ii) u ons een redelijke termijn geeft om aan een informatieverzoek te voldoen; (iii) ervoor te zorgen dat alle informatie die door u of uw auditor (s) wordt verkregen of gegenereerd in verband met dergelijke informatieverzoeken, inspecties en audits strikt vertrouwelijk wordt behandeld; (iv) ervoor te zorgen dat een dergelijke audit of inspectie wordt uitgevoerd tijdens normale kantooruren, met minimale verstoring van ons bedrijf; (v) er is niet meer dan één audit en één informatieverzoek per kalenderjaar toegestaan;
 • redelijke stappen ondernemen om de betrouwbaarheid te waarborgen van iedereen die we toegang geven tot persoonlijke gegevens, en ervoor te zorgen dat de toegang in elk geval beperkt is tot die personen die de relevante persoonlijke gegevens moeten kennen of openen, zoals nodig voor de doeleinden van de Voorwaarden; en
 • de Klant onverwijld (en indien mogelijk binnen 24 uur) op de hoogte stellen wanneer wij of een subverwerker zich bewust worden van een inbreuk in verband met persoonsgegevens die betrekking heeft op persoonsgegevens die namens de Klant worden verwerkt, en de Klant voldoende informatie verstrekken om u in staat te stellen aan uw verplichtingen te voldoen. het melden of informeren van betrokkenen over het datalek.

De opdrachtgever geeft NeWWW hierbij toestemming om namens u subverwerkers in te schakelen voor het verwerken van persoonsgegevens. We zullen de klant informeren voordat we persoonsgegevens die namens u zijn verwerkt, overdragen aan een nieuwe subverwerker. Na ontvangst van dergelijke informatie stelt u ons op de hoogte als u bezwaar maakt tegen de nieuwe subverwerker. Als u geen bezwaar maakt tegen de subverwerker binnen zeven kalenderdagen na ontvangst van de informatie, wordt u geacht de subverwerker te hebben geaccepteerd. Als u redelijkerwijs bezwaar heeft gemaakt tegen de nieuwe subverwerker en de partijen zijn er niet in geslaagd binnen een redelijke termijn tot een oplossing te komen, heeft de klant het recht om deze voorwaarden te beëindigen met een opzegtermijn die door de klant wordt bepaald, onverminderd alle andere rechtsmiddelen die beschikbaar zijn onder de wet of contract. Tijdens de opzegtermijn

NeWWW zal passende schriftelijke overeenkomsten aangaan met al zijn subverwerkers op voorwaarden die substantieel gelijk zijn aan deze Voorwaarden. Wij blijven primair aansprakelijk jegens de Klant voor het al dan niet nakomen van de verplichtingen van de subverwerkers. Op uw verzoek zijn wij verplicht om informatie te verstrekken over elke subverwerker, inclusief naam, adres en de verwerking die door de subverwerker wordt uitgevoerd.

We zullen persoonlijke gegevens die namens u zijn verwerkt niet doorgeven aan een land buiten het Verenigd Koninkrijk dat door de Europese Commissie niet wordt erkend als een adequaat beschermingsniveau in overeenstemming met de gegevensbeschermingswet, tenzij de overdracht plaatsvindt door middel van dergelijke wettelijk afdwingbare mechanismen. ) voor de overdracht van persoonlijke gegevens zoals van tijd tot tijd is toegestaan ​​onder de wetgeving inzake gegevensbescherming.

Standaard mediabezorging

Tenzij anders gespecificeerd in de offerte van het project, gaat deze overeenkomst ervan uit dat alle tekst door de klant zal worden aangeleverd in elektronisch formaat (Word of Google Documenten geleverd via USB-drive, e-mail of FTP) en dat alle foto’s en andere grafische afbeeldingen fysiek zullen worden aangeleverd. in hoge kwaliteit print geschikt om te scannen of elektronisch in .gif, .jpeg, .png of .tiff formaat. Hoewel NeWWW elke redelijke poging zal doen om alle afbeeldingen of gedrukt materiaal die zijn verstrekt voor gebruik bij het maken van de website van de Klant, terug te sturen naar de Klant, kan een dergelijke teruggave niet worden gegarandeerd.

Ontwerpkrediet en marketing

Een link naar NeWWW verschijnt in kleine letters of in een kleine afbeelding onderaan de website van de klant. Als een afbeelding wordt gebruikt, wordt deze ontworpen om te passen in het algehele ontwerp van de site. Als een klant vraagt ​​om het ontwerptegoed te verwijderen, wordt een nominale vergoeding van 10% van de totale ontwikkelingskosten in rekening gebracht. Als de totale ontwikkelingskosten minder dan £ 5000 bedragen, wordt een vast bedrag van £ 500 in rekening gebracht.

De Klant gaat ermee akkoord dat de website die voor de Klant is ontwikkeld, mag worden gepresenteerd in het portfolio van NeWWW en verleent NeWWW hierbij een wereldwijde, eeuwigdurende, niet-exclusieve licentie om zijn naam, logo en huisstijl te gebruiken voor reclame-, marketing- en promotionele activiteiten.

Servers van derden

NeWWW ontwerpt en test websites om op zijn eigen servers te werken, en kan geen correcte functionaliteit garanderen indien Opdrachtgever gebruik wenst te maken van een server van derden. In het geval dat de klant een server van een derde gebruikt, is het de verantwoordelijkheid van de klant en een eventuele externe host om ervoor te zorgen dat de server compatibel is met de website. NeWWW zal de klant assisteren bij het configureren van de server als dit nodig is. Hiervoor kunnen echter extra kosten in rekening worden gebracht.

Als de website van de klant op een server van een derde moet worden geïnstalleerd, moet NeWWW tijdelijke lees- / schrijftoegang krijgen tot de opslagmappen van de klant die toegankelijk moeten zijn via FTP. Afhankelijk van de specifieke aard van het project, moeten mogelijk ook andere bronnen op de server worden geconfigureerd.

Wijzigingen na plaatsing

In het geval dat de klant wijzigingen wil aanbrengen aan de website nadat deze is geïnstalleerd, stemt de klant ermee in NeWWW de mogelijkheid te geven om dergelijke wijzigingen aan te brengen. De opdrachtgever is niet verplicht de offerte van NeWWW te accepteren.

NeWWW kan geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor eventuele wijzigingen die door de Klant of een derde zijn veroorzaakt aan de website nadat deze is geïnstalleerd. Dergelijke wijzigingen omvatten, maar zijn niet beperkt tot toevoegingen, wijzigingen of schrappingen.

Domeinnamen

NeWWW mag domeinnamen aankopen namens de Klant. Betaling met betrekking tot en verlenging van die domeinnamen is de verantwoordelijkheid van de Klant. Het verlies, de annulering of anderszins van het domein veroorzaakt door niet of te late betaling is niet de verantwoordelijkheid van NeWWW. De Klant dient de vervaldata voor betaling bij te houden om ervoor te zorgen dat de betaling tijdig wordt ontvangen.

Producten van derden

Alle software van derden waarmee NeWWW instemt, wordt geleverd in overeenstemming met de relevante standaardvoorwaarden van de licentiegever. De eenmalige licentievergoeding voor dergelijke software van derden is inbegrepen in de Kosten die op grond van clausule 1 moeten worden betaald.

Algemeen

Deze voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de partijen en vervangen alle eerdere verklaringen, beloften, verzekeringen, garanties, afspraken en overeenkomsten tussen hen, zowel schriftelijk als mondeling, met betrekking tot hun onderwerp.

Een verzuim of vertraging door een partij om een ​​recht of rechtsmiddel uit te oefenen waarin deze overeenkomst of de wet voorziet, betekent niet dat afstand wordt gedaan van dat of enig ander recht of rechtsmiddel, noch zal het een verdere uitoefening van dat of enig ander recht verhinderen of beperken of remedie.

Deze voorwaarden geven geen aanleiding tot rechten onder de Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 om enig onderdeel van deze voorwaarden af ​​te dwingen.

Geen enkele variatie op deze voorwaarden is van kracht tenzij deze schriftelijk is opgesteld en ondertekend door de partijen (of hun bevoegde vertegenwoordigers).

Een kennisgeving aan een partij onder of in verband met deze Voorwaarden moet schriftelijk en in het Engels worden gedaan, per e-mail of bezorgservice op de volgende werkdag. Mededelingen aan de Klant worden gestuurd naar het e-mailadres of adres dat het laatst aan NeWWW is gemeld. Kennisgevingen aan NeWWW zullen worden verzonden naar het e-mailadres of adres vermeld op  https://new.website

Digitale marketing

NeWWW respecteert de componenten van de door u gekozen digitale marketingactiviteiten, op voorwaarde dat een overeenkomst voor een contract van minimaal 1 maand wordt uitgevoerd en maandelijkse betalingen vooraf worden ontvangen. In het geval dat de betaling niet op tijd is ontvangen, betreuren we dat verdere werkzaamheden worden stopgezet totdat dit is verholpen.

Aansprakelijkheid

Niets in deze Voorwaarden zal de aansprakelijkheid van beide partijen uitsluiten of beperken voor: (a) overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid; (b) fraude; of (c) enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt onder de toepasselijke wetgeving.

NeWWW is niet aansprakelijk onder of in verband met deze voorwaarden of enig ander onderpandcontract voor: (a) verlies van inkomsten; (b) verlies van feitelijke of verwachte winsten; (c) verlies van contracten; (d) verlies van zaken; (e) verlies van kansen; (f) verlies van goodwill of reputatie; (g) verlies, beschadiging of beschadiging van gegevens; (h) enige indirecte of gevolgschade; (i) verlies of schade veroorzaakt door een onnauwkeurigheid, weglating, vertraging of fout, hetzij als gevolg van nalatigheid of een andere oorzaak bij de productie van de website; of (j) verlies of beschadiging van het artwork / de foto’s van de Klant die voor de website zijn aangeleverd, hetzij als gevolg van nalatigheid of anderszins.

De volledige aansprakelijkheid van NeWWW jegens de Klant met betrekking tot welke claim dan ook of schending van deze Overeenkomst, al dan niet voortkomend uit nalatigheid, is beperkt tot de kosten die zijn betaald voor de Diensten onder deze Overeenkomst ten aanzien waarvan de schending is ontstaan.

Scheidbaarheid

In het geval dat een of meer bepalingen van deze Overeenkomst ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar worden geacht, blijven de overige bepalingen van deze Overeenkomst onaangetast en is de Overeenkomst niet alleen om deze reden ongeldig. Een dergelijke ongeldige, onwettige of niet-afdwingbare bepaling zal worden vervangen door een wederzijds aanvaardbare geldige, wettelijke en afdwingbare bepaling, die het dichtst in de buurt komt van de bedoeling van de partijen die aan de oorspronkelijke bepaling ten grondslag liggen.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze Voorwaarden en elk geschil of elke claim (inclusief niet-contractuele geschillen of claims) die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden of hun onderwerp of formatie, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het recht van Engeland en Wales.

Elke partij gaat er onherroepelijk mee akkoord dat de rechtbanken van Engeland en Wales de exclusieve jurisdictie hebben om geschillen of claims (inclusief niet-contractuele geschillen of claims) te beslechten die voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden of hun onderwerp of formatie.

0
Je bestelling